Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych.

§1. Postanowienia ogólne.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.pracowniadietetyczna.com.pl jest ERGODISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres zarejestrowania działalności ul. Wystawowa 1, p.150, 51-618 Wrocław, NIP 8982259671, REGON 386791318. Adres poczty elektronicznej: ewelina.galeziowska@pracowniadietetyczna.com.pl Zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.

§2. Sposób i cel przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranej usługi, marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych towarów i usług, realizowanego w formie papierowej lub/i elektronicznej stanowiącej tzw. prawnie uzasadniony interes działalności.

Ergodise sp. z o.o., ul. Wystawowa 1 p.150, 51-618 Wrocław, jako administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane przetwarzane są w sposób bezpieczny, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO dane mogą być również przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonania połączeń telefonicznych w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust.1 Ustawy z dnia 16.07.2004 o Prawie Telekomunikacyjnym o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę.

W oparciu o obowiązujące przepisy dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom po uprzednim wyrażeniu zgody, bądź w przypadku realizacji umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy w celach związanych ze świadczeniem usług (tj. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność polegającą na odbiorze i dostarczaniu przesyłek – działalność kurierska, pocztowa).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania usługi lub innej czynności w związku, z którą zostały zgromadzone. Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu pisemnego odwołania zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Brak podania danych oznacza brak możliwości realizacji usługi. Administrator dołoży wszelkich starań w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych.

§ 3. Prawo dostępu do własnych danych i możliwości ich poprawienia.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy wysłać stosowną wiadomość drogą elektroniczną na adres: ewelina.galeziowska@pracowniadietetyczna.com.pl

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

§ 4. Pliki cookies.

Nasza Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej oferty.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszej ofercie. Materiały te dotyczą wyłącznie naszej oferty.

§ 5. Postanowienia końcowe.

Administrator stosuje środki zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres ewelina.galeziowska@pracowniadietetyczna.com.pl